Nederlands
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Privacybeleid

Omdat wij bezorgd zijn om uw privéleven.

Wij dienen uw inlichtingen met een persoonlijk karakter bij te houden en te verwerken, omdat het voor ons belangrijk is u een gepersonaliseerde en efficiënte aankoopervaring aan te bieden, Volgens de juridische bepaling, zijn de gegevens met een persoonlijk karakter alle inlichtingen betreffende een geïdentificeerd of te identificeren fysische persoon. Zo bepaalde gegevens ons toelaten een link (rechtstreeks of onrechtstreeks) te leggen tussen één of meer individuele gegevens en een fysische persoon, worden deze gegevens beschouwd als inlichtingen met een persoonlijk karakter en dienen deze beschermd te worden.

Bij BergHOFF zijn wij ervan overtuigd dat het belangrijk is dat uw gegevens met een persoonlijk karakter, vertrouwelijk blijven, en dat deze slechts zouden worden gebruikt teneinde bijzondere doeleinden, in het kader van onze opdracht om u een aangename, gepersonaliseerde en efficiënte, online en offline koopervaring te bezorgen. Wat ons betreft, is transparantie over de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, essentieel om het vertrouwen, de goodwill en een hechtere relatie met u, onze klanten, te scheppen. Dat is de reden waarom wij u op de meest uitgebreide wijze berichten hoe wij uw persoonlijke gegevens inzamelen en verwerken. Op die wijze bent u steeds op de hoogte van de aard en de omvang van de inlichtingen met een persoonlijk karakter, die wij verzamelen en van het gebruik dat wij daarvan maken.

Door u deze inlichtingen te verstrekken; bevestigen wij de wettelijke bepalingen te respecteren, overeenkomstig de EU-wetgeving inzake de bescherming van de gegevens (Privacy-wetgeving).

Wij gaan van de veronderstelling uit dat u, door het bezoeken van onze website en het plaatsen van bestellingen bij ons, nota genomen hebt van de Privacy verklaring. Gelieve te willen noteren dat wij bij gelegenheid de onderhavige Privacy-verklaring bijwerken, en dat het uw verantwoordelijkheid is om enige wijziging aangebracht in deze Verklaring, te onderzoeken en daarvan kennis te nemen. Gelieve bijgevolg deze Privacy-Verklaring, regelmatig te raadplegen en te overzien. Elke wezenlijke wijziging zal duidelijk medegedeeld worden op onze website.

Desalniettemin kan BergHOFF niet waarborgen dat de informatie ten alle tijde up-to-date, correct en volledig zal zijn. Dit is eveneens van toepassing op de inhoud van de website zelf, zoals u in onze Gebruikersvoorwaarden kunt lezen. Elke reproductie of duplicatie van de inlichtingen of van de gegevens op deze website, en in het bijzonder, het gebruik van tekst of van een deel ervan, is verboden.

Zou u nog vragen of bezorgdheden hebt voor wat betreft deze Privacy verklaring, gelieve dan met ons contact op te nemen via belgium@berghoff.be. Graag vernemen wij uw feedback.

1. Wie is aansprakelijk voor het inzamelen van uw gegevens?

Volgens de Privacy-wetgeving, is de verwerkingsverantwoordelijke iedere fysische persoon en/of rechtspersoon die de doelen en de middelen bepaalt (wettelijke en technische) voor het verwerken van de persoonlijke gegevens. Dit bepalen kan alleen gebeuren, of gezamenlijk met anderen.

De partij die www.myberghoffvoucher.be beheert en dus handelt in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor alle via deze bekomen inlichtingen met een persoonlijk karakter, is:

BergHOFF Belgium
De Weven 3 B-
3583 Beringen België
Telefoonnummer: +32 (0)11 92 22 22
E-mailadres: belgium@berghoff.be
Btw-identificatienummer: BE 0870-414-949

Gelieve te willen noteren dat wij enkel de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor het verwerken van de persoonlijke gegevens voor onze eigen doelen, zoals het verwerken van de persoonlijke gegevens van onze (mogelijke) klanten met betrekking tot de verkopen, leveringsdienst, facturatie, klantenbeheersysteem en direct marketing.

2. Welke inlichtingen verzamelen wij over u?

  • Elke andere informatie die ons kiest te versturen, zoals bijvoorbeeld wanneer u ons om inlichtingen vraagt.
  • De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij de inschrijving, de betaling en/of de levering van uw bestelling, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Daarenboven vragen wij bij de betaling eveneens bepaalde financiële informaties, waartoe wij geen toegang zullen hebben, daar deze door de betalingsdienstverleners beheerd worden. De website verzamelt eveneens gegevens door middel van cookies. Om meer te lezen over hoe wij cookies gebruiken, gelieve onze Cookie-Verklaring te lezen.

Wij verzamelen geen enkele gevoelige persoonlijke inlichting (zoals gegevens betreffende ras, etnische oorsprong, godsdienst, strafbladen, fysische of mentale gezondheid, seksuele geaardheid).

3. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of niet gemachtigde vernietiging, onopzettelijk verlies, evenals tegen elke niet gemachtigde wijziging, toegang en andere verwerking.

Wij voeren een veelheid van veiligheidsmaatregelen uit om een gepast veiligheidsniveau te verzekeren, rekening houdend met het technologische ontwikkelingsniveau in dit domein en de kostprijs voor het invoeren van de maatregelen enerzijds, en de aard van de te beschermen gegevens en de mogelijke risico's, anderzijds.

4. Gedurende hoeveel tijd bewaren wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens met een persoonlijk karakter enkel gedurende de tijd als nodig voor de hierboven vermelde doeleinden. Wij bewaren sporen van uw gegevens zolang uw account actief is, of zolang de opslag van uw persoonlijke gegevens nodig is om u de hierboven vermelde persoonlijke diensten aan te bieden. Wij vernietigen uw gegevens met een persoonlijk karakter wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden. Het vernietigen is te vergelijken met het wissen van bestanden op uw computer, door gebruik te maken van de « prullenbak », hetgeen ons toelaat de gegevens in zekere mate gedurende een bepaalde termijn, te recupereren. Daarenboven kunnen wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld, ons verplichten om bepaalde gegevens met een persoonlijk karakter te bewaren, om te bewijzen dat wij u een product verkocht hebben of omwille van fiscale redenen.

5. Delen wij uw informatie?

Zoals gezegd, zijn wij, bij BergHOFF, bezorgd om uw privacy. Daarom willen wij u verzekeren dat wij uw persoonlijke gegevens enkel voor intern gebruik verwerken. Wij verhuren of verkopen uw persoonlijke gegevens niet, op een wijze die de identificatie toelaat van individuen, aan een ander voor diens eigen doeleinden. Wij kunnen statistische verslagen over het gebruik van onze website en andere diensten met derden delen, maar zulke verslagen zullen geen informatie bevatten die toelaat een individu te identificeren.

Gelieve te noteren dat wij sommige derde gegevensverwerkers gebruiken die uw gegevens mogen verzamelen, opslaan en verwerken. Deze dienstenverleners voor de verwerking van gegevens, zijn fysische personen of rechtspersonen die de gegevens met een persoonlijk karakter verwerken in onze naam en volgens onze richtlijnen. Wij hebben onze dienstenverleners zorgvuldig gekozen. De geselecteerde dienstenverleners bieden alle gepaste waarborgen aangaande de bescherming van de persoonlijke gegevens, daar inbegrepen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking daarvan. Zij voldoen eveneens aan alle andere vereisten van de Privacy-wetgeving.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens overmaken aan onze vertrouwde en gereputeerde derde verwerkers, voor de volgende doeleinden:

  • Om onze software voor beheer van klantenrelaties te hosten,
  • Om u op de hoogte te houden met onze nieuwsbrieven,
  • Om uw betalingen te activeren,
  • Om uw bestellingen af te werken en de producten die u besteld heeft, te verzenden,
  • Om de functionaliteiten van de gebruikersondersteuning te activeren,
  • Om de analyse van de websitebezoeken en het websitegebruik mogelijk te maken.

Wij hebben deze externe dienstenverleners zorgvuldig geselecteerd en nemen ze regelmatig onder de loep, om te verzekeren dat uw privacy beschermd is. Alle derde verwerkers zijn contractueel met ons verbonden om uw informatie vertrouwelijk te houden. Alle informaties als verstrekt aan derde verwerkers wordt door deze enkel gebruikt om de dienst te verlenen die zij voor ons moeten verstrekken.

Indien het niet nodig is voor het vervolledigen van uw bestelling, geplaatst via onze website, maken wij uw gegevens niet over aan een derde, zonder u daarvan op voorhand te verwittigen of om uw voorafgaandelijke toelating te vragen. Wij zullen enkel uw gegevens aan derden overmaken, zonder u daarvan afzonderlijk op voorhand te verwittigen, in de uitzonderlijke gevallen als wettelijk voorzien door de Privacy-Wetgeving, onder meer wanneer zulks overmaken noodzakelijk is of wettelijke vereist is op grond van belangrijke openbare belangen, of voor het opstellen, het uitoefenen of het verweer, bij vorderingen voor het gerecht.

6. Mijn rechten als voorwerp van de gegevens?

Elke liefhebber van BergHOFF-producten, kan ervan verzekerd zijn dat de persoonlijke gegevens die hij of zij aan ons verstrekt, op een faire en wettige wijze zullen worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel verwerkt zullen worden voor de hierboven expliciete en wettelijke doeleinden. Daarenboven verzekeren wij dat de persoonlijke gegevens steeds gepast, relevant en niet overdreven zijn, in verhouding tot de doelen waarvoor zij verwerkt worden.

6.1 Recht van toegang

Eenieder die zijn of haar identiteit bewijst, heeft het recht op toegang met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens bij ons, zoals bepaald in de Privacy-Wetgeving. Dit houdt in dat u het recht hebt om ons informatie te vragen om te weten of er gegevens, die u betreffen, al dan niet verwerkt werden, evenals informatie betreffende de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, en de categorieën van ontvangers waarin de gegevens vervat zijn. De onderhavige Privacy Verklaring is een eerste aanduiding. U hebt eveneens het recht om ons te vragen uw gegevens die verwerkt worden, mede te delen onder een begrijpelijke format, evenals om elke beschikbare informatiebron mede te delen. U kan uw rechten uitoefenen, door ons een schriftelijk ondertekend verzoek te sturen per post of per e-mail, naar het adres De Weven 3 3583 Beringen of belgium@berghoff.be. Wij voldoen zo spoedig mogelijk, gepast aan uw verzoek.

6.2 Recht op rechtzetting

Wij zijn ervan overtuigd dat het verzamelen van correcte gegevens zeer belangrijk is. Bijgevolg kunt u steeds onnauwkeurige of onvolledige gegevens verbeteren of wissen. Daar het voor ons onmogelijk is om permanent bewust te zijn van fouten, onvolledigheden of onjuistheden in uw persoonlijke gegevens, rekenen wij op u als gebruiker, om alle onnauwkeurigheden of weglatingen te rapporteren en om de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen in de details van uw inschrijving. Zo uw persoonlijke tussenkomsten onvoldoende blijken, gelieve dan met ons contact op te nemen middels een schriftelijk, ondertekend verzoek, gericht aan De Weven 3 3583 Beringen of belgium@berghoff.be. Wij ondernemen dan zo spoedig mogelijk de nodige acties door uw persoonlijke gegevens aan te passen of te wissen.

6.3 Recht om zich te verzetten

Elke gebruiker kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens, als daarvoor afdoende wettelijke en zware redenen bestaan met betrekking tot zijn of haar persoonlijke situatie De uitzonderingen voorzien door de Privacy-Wetgeving, zijn eveneens van toepassing op dit recht om zich te verzetten. Indien uw persoonlijke gegevens voor directmarketing-doeleinden bekomen werden, kan u zich op elk ogenblik van het verzamelen en om het even wanneer later, zonder kosten en zonder enige vorm van proces, verzetten tegen de voorgestelde verwerking van deze persoonlijke gegevens.

U kunt eveneens de verwijdering en/of het verbod bekomen voor het gebruik van al uw persoonlijke gegevens, die verzameld werden en die onvolledig of irrelevant zijn in het perspectief van het doel van de verwerking. Dit geldt eveneens voor alle persoonlijke gegevens waarvan de registratie, de verspreiding en het bewaren verboden zijn, of voor persoonlijke gegevens die bewaard werden na het verstrijken van de toegelaten periode. U kan dit recht ten alle tijde gebruiken, zonder kosten en zonder bijkomende rechtvaardiging.

U kunt dit recht uitoefenen door ons een schriftelijke, ondertekende vraag te sturen, per post of per e-mail naar het adres De Weven 3 3583 Beringen of belgium@berghoff.be. Wij verbinden er ons toe om de gepaste maatregelen te nemen, binnen de kortste termijn volgend op uw vraag.